Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Po ostatecznym potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Nabywcę bądź po otrzymaniu produktu, Nabywcy nie przysługuje prawo anulacji ani zwrotu.

Nasze produkty wykonywane są według Państwa specyfikacji i na Państwa indywidualne zamówienie. Takie produkty są wyłączone z możliwości zwrotu.

Prosimy o przemyślane zakupy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2020 poz. 287 t.j.).

 

REKLAMACJE

LITE DREWNO JAKO SUROWIEC NATURALNY

Szanowni Państwo,

jak już wiecie, produkty ewood wykonujemy z litego drewna. Przypominamy, że to materiał w 100% naturalny (to nie sklejka, płyta, fornir itp.), ma więc swoje prawa. Drewno używane przez nas do produkcji jest należycie sezonowane, suszone i przygotowane do warunków wewnętrznych, jednak zjawiskiem całkowicie naturalnym będą jego niewielkie odkształcenia, pęknięcia, poszerzenia, powstawanie szczelin, zmiana koloru, struktury, otwory po insektach, wahania wymiarów itp. Zjawiska takie nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI

Zanim rozpoczną Państwo proces montażu oraz przystąpią do użytkowania mebli EWOOD, chcielibyśmy prosić o zapoznanie się z zasadami korzystania z naszych produktów. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na fakt, iż są to meble wykonane z naturalnego drewna, w związku z tym mogą różnić się od siebie barwą, strukturą, czy kształtem. Nie jest to niezgodność towaru z ofertą, ale świadectwo naturalnego charakteru surowca.

  1. ZASADY UŻYTKOWANIA

Gwarancja dotyczy jedynie mebli, które użytkowane są zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

1). Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.

2). Meble powinny być użytkowane oraz przechowywane tylko w pomieszczeniach, gdzie temperatura wynosi od 15ºC do 35ºC, natomiast wilgotność powietrza wynosi od 40%-70%.

3). Meble powinny zostać ustawione na prostej posadzce.

4). Meble nie mogą zostać ustawione w odległości mniejszej niż 1 m od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece).

5). Mebli nie należy czyścić środkami zawierającymi substancje ścierające lub rozpuszczalniki, jak również należy unikać chemicznych środków czyszczących lub środków do konserwacji mebli. Wpływają one negatywnie na warstwę olejowosku czy też lakieru, który tworzy wykończeniową, ochronną powłokę drewnianego blatu.

6). Należy bardzo ostrożnie posługiwać się wodą przy czyszczeniu mebli EWOOD. Zalecane jest przemywanie drewnianej powierzchni lekko wilgotną szmatką, po czym jak najszybsze osuszenie tejże powierzchni szmatką suchą.

7). Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni drewnianych z wilgotnymi przedmiotami, które zawierają żelazo. Naturalne drewno dębowe zawiera garbniki wchodzące w reakcję ze związkami żelaza. Taka reakcja spowodować może, że na powierzchni drewnianej powstaną przebarwienia i nie będzie możliwe ich usunięcie w żaden sposób.

8). Drewno jako naturalny surowiec podlega naturalnemu procesowi starzenia, w wyniku którego z biegiem czasu może zmieniać swoją barwę. Dlatego zalecane jest unikanie intensywnego eksponowania powierzchni drewnianych mebla na promieniowanie UV (światło słoneczne).

 

  1. ZASADY CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI

EWOOD to meble wykonane z naturalnego surowca, jakim jest drewno. Drewno wymaga specjalnej pielęgnacji i odpowiedniego czyszczenia. Najlepsza, zalecana metoda to lekko wilgotna szmatka bez dodatkowych substancji chemicznych czy środków czyszczących. Wszelkie pozostałości wody powinny zawsze zostać usunięte poprzez wytarcie na koniec suchą ściereczką. Raz na jakiś czas bądź przy silniejszych zabrudzeniach zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych.

 

TRANSPORT

Nasze meble pakujemy i zabezpieczamy z ogromną starannością przed wysyłką.

Prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Wszystkie towary przed wysłaniem są przez nas dokładnie sprawdzane. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, jedyną podstawą do reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez kuriera podczas odbioru przesyłki, dlatego prosimy zawsze sprawdzać przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera.

 

 

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

a). uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności;

b). uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli;

c). uszkodzenia powstałe w wyniku przechowywania i użytkowania produktu w pomieszczeniu o nieodpowiednim poziomie wilgotności powietrza (obejmuje to takie uszkodzenia jak: duże pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia);

d). uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Nabywcę lub na zlecenie Nabywcy;

e). zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy i połysku drewna, niewielkie odkształcenia, pęknięcia itp);

f). różnice w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew;

g). wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów;

h). uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniej temperatury w pomieszczeniach;

i). uszkodzenia powstałe w wyniku ustawienia produktu w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, kominki, piekarniki;

j). uszkodzenia będące wynikiem ustawienia bezpośrednio na powierzchni produktu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;

 

PROCEDURA REKLAMACJI

Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Nabywca zgłasza Producentowi niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 14 dni od zakupu produktu. Reklamacje prosimy zgłaszać w formie pisemnej, na adres e-mail: info@ewood.eu

Producent przystąpi do czynności reklamacyjnych w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Nabywcy zgłoszenia reklamacyjnego.

Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie wykonano z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

W pierwszej kolejności Producent ma prawo do dwukrotnej naprawy wadliwego produktu. Naprawy gwarancyjnej dokonuje się u Producenta, należy odesłać wadliwy produkt na adres firmy: ul. Widokowa 7 Chojniczki.

W okresie ważności gwarancji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.

Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi od 8 do 12 tygodni od daty rozpatrzenia.

Jeżeli Nabywca uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej.

Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Producent.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej wady jakości jest zgłoszenie tej wady przed przystąpieniem do montażu mebla. W takim wypadku towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku niestwierdzenia wad reklamowanego produktu, Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami bezpodstawnej wizyty serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z zapisów ustawowych.

 "

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl